פיטורים או התפטרות מהעבודה - חוק הודעה מוקדמת

מהי הודעה מוקדמת?
חוק הודעה מוקדמת מגדיר וקובע מהן הזכויות והחובות של העובד והמעביד באשר למתן הודעה מוקדמת בסיום יחסי העבודה.
שני הצדדים, המעביד והעובד נושאים בחובת מתן הודעה מוקדמת. המעביד מחוייב במתן הודעה מוקדמת, אם הודיע לעובד על פיטוריו. העובד מחוייב במתן הודעה מוקדמת, אם הודיע למעביד על התפטרותו.

מהי מטרת ההודעה המוקדמת?
מטרת ההודעה המוקדמת, הינה לאפשר לצד לו הודיעו על סיום העבודה, להתכונן למצב של סיום יחסי עובד מעביד. כך למשל, לעובד המפוטר ניתנת שהות לחפש מקום עבודה חלופי כלמעשה כשבתקופה זו הוא זכאי לתשלום הכנסה מהמעביד שפיטר אותו! למעביד, ההודעה המוקדמת מאפשרת לחפש עובד שיחליף את העובד שהתפטר, מבלי לפגוע בפעילותו העסקית.

הודעה מוקדמת - בכתב או בעל פה?
על פי החוק, הודעה מוקדמת צריכה להיות בכתב. ההודעה צריכה לציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום כניסת הפיטורים או ההתפטרות לתוקף, לפי העניין.

איך לחשב את תקופת ההודעה המוקדמת?
תקופת ההודעה המוקדמת אינה אחידה ומשתנה לפי אופן תשלום השכר של העובד (עובד בשכר חודשי או עובד שעתי) ולפי וותק עבודתו.

חישוב תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת חודשית:

(1) במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודה עד תום שנת העבודה הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
(3) לאחר שנת העבודה הראשונה - של חודש ימים.

חישוב תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים לעובד בשכר (עובד שעתי):

(1) במהלך שנת העבודה הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך שנת העבודה השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3) במהלך שנת העבודה השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4) לאחר שנת העבודה השלישית - של חודש ימים.

האם צריך להתייצב במקום העבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת?
על העובד להגיע למקום העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם המעביד הודיע לו כי הוא מוותר על נוכחותו במקום העבודה ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת או חלק ממנה, ובלבד שהמעביד ישלם לעובד פיצוי שווה ערך לגובה השכר שהיה מרוויח בתקופה במהלכה לא נדרש להגיע למקום העבודה.

מהן הסנקציות בגין אי מתן הודעה מוקדמת (לעובד ולמעביד)?
מעביד אשר פיטר עובד ללא מתן הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
עובד שהפסיק לעבוד ללא מתן הודעה מוקדמת להתפטרות למעביד, ישלם למעביד פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. בפועל, לגבי עובד כאמור, רשאי המעביד לקזז משכרו האחרון, את ימי ההודעה המוקדמת שחייב העובד על פי החוק.

אישור לעובד על תקופת העבודה
על פי החוק, המעביד חייב לתת לעבוד עם סיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילת וסיום יחסי עובד-מעביד.
מעביד אשר הפר חובתו , עד סוף ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז1977- (להלן - חוק העונשין).

פטור ממתן הודעה מוקדמת
החוק קובע כי בהתקיים נסיבות מיוחדות אשר עקב קיומן אין לדרוש מהעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, פטור העובד ממתן הודעה מוקדמת.
החוק אינו מפרש או דן בנסיבות אלה כך שהכרעה לגבי נסיבות אלה תיעשה על פי פסיקת בתי הדין לעבודה. כך לדוגמא, עובד אשר התפטר עקב התנהגות המעסיק הכרוכה בהשפלות והתעמרות, סביר להניח שלא יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת, שכן מדובר בנסיבות שאין לדרוש ממנו להמשיך בעבודה.
לעומת זאת, מעביד יהיה פטור ממתן הודעה מוקדמת לעבוד, אם קיימת עילה לשלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.

האם אפשר לחפוף את ההודעה המוקדמת עם החופשה השנתית?
על פי חוק חופשה שנתית, ניתן לחפוף תקופה של 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת עם ימי החופשה השנתית. הפסיקה פירשה הוראה זו וקבעה כי כאשר מדובר ב"פדיון חופשה שנתית" המתגבש עם סיום יחסי העבודה, לא ניתן לבצע חפיפה עם ההודעה המוקדמת (כלומר, לא ניתן לקזז את ההודעה המוקדמת עם ימי החופש שנצטברו לזכות העובד עם סיום עבודתו).
לעומת זאת, עובד אשר יצא לחופש במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ניתן לחפוף 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת עם החופשה השנתית, כיוון שמדובר בימי חופשה ולא ב"פדיון ימי חופשה" - זכות המתגבשת רק עם סיום יחסי העבודה.

האם ניתן לקבוע הוראות סותרות בהסכם עבודה אישי?
הסכם עבודה יכול להטיב עם זכות העובד שנקבעה בחוק מגן, ולא לגרוע ממנה.

במסגרת השרותים המוצעים בפורטל, ניתן גם לפנות אל עורכי דין בפורטל לקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה. עורכי הדין בפורטל, מתמחים בתחום דיני עבודה ומייצגים עובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. הפניה אל עורך דין היא ללא התחייבות מצדכם ומצד עורך הדין: ייעוץ משפטי ע"י עורכי דין

יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.