חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח - 1998

היעדרות בשל מחלת בן זוג

1. עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

כללים

2. שר העבודה והרווחה 2 יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג ובן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד. הגדרת מחלה

3. לענין חוק זה -
(1) יראו כחולה - בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום;
(2) "פעולות יום-יום" - בהגדרת מונח זה בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

שמירת זכויות

4. חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה

5. לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

ביצוע ותקנות

6. שר העבודה והרווחה 2 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

פירושים והגדרות, החזרה לעבודה ועוד..
להמשך קריאה
מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי-פיטורים.
להמשך קריאה
יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.