התפטרות בדין מפוטר - מקרים המזכים בפיצויי פיטורים

הזכות הבסיסית לפיצויי פיטורים נקבעה בסעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים. בהתאם לסעיף זה, על מנת שעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, עליו לעבוד שנה אחד ברציפות אצל אותו מעביד או במקום עבודה אחד. אם מדובר בעובד עונתי (עונה – שלושה חודשים רצופים בשנה שבהם עבד העובד לפחות 60 יום) הדרישה היא לעבודה במשך שתי עונות בשתי שנים רצופות.

יחד עם זאת, חוק פיצויי פיטורים מתייחס למספר מצבים, בהתקיימם, יהיה זכאי עובד לפיצויי פיטורים, גם אם לא פוטר.

להלן המקרים המזכים בפיצויי פיטורים, גם אם לא התקיימו תנאי סעיף 1 לחוק:

פיטורים לפני סוף שנת עבודה ראשונה
על פי החוק רואים פיטורים אלה כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים, אלא אם הוכח ההיפך.

מעביד שנפטר
עובד שעבודתו נפסקה עקב פטירה או פשיטת רגל של המעסיק (או אם מדובר בחברה או תאגיד אחר- פירוקה או מחיקתה).

עובד שנפטר
חלילה אם עובד נפטר, לשאריו זכות לפיצויים כאילו פוטר העובד. שארים מוגדרים לצורך עניין זה כ - בן-זוג של העובד בשעת פטירתו לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גמלאות לפי פרק ג´ לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור - ילדים והורים שעיקר פרנסתם היה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היה על הנפטר.

התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי
סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, מתייחס למצב בו עובד מתפטר לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו. החוק רואה בהתפטרות זו כפיטורים, אם הזכאות אם לאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות.

התפטרות של הורה
סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, מאפשר לעובדת שילדה, להתפטר תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על-מנת לטפל בילדה.
לעניין זה יראו בהתפטרות העובדת כפיטורים, גם במקרה של אימוץ ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חודשים התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.
החוק קובע את זכותו של עובד להתפטר בדין מפוטר אם הוא מקיים את אחד מהתנאים הבאים, כשרק אחד מבני הזוג יכול לעשות שימוש בזכות זו:
 1. בת-זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד;
   
 2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
   
 3. בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
   
התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
סעיף 7א' לחוק פיצויי פיטורים רואה את התפטרות של עובד כפיטורים, אם התפטרה עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת משרד העבודה והרווחה ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות.

התפטרות לרגל העתקת מגורים
סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים עוסק במקרה של התפטרות עקב העתקת מקום מגורים וקובע כי יראו את ההתפטרות כפיטורים אם העובד התפטר:
 1. לרגל נישואיו - לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;
   
 2. לישוב חקלאי - מישוב שאינו ישוב חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח, או מישוב שאינו עיר פיתוח כמשמעותה בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, לעיר פיתוח ובלבד שהוכיח כי הוא תושב, כהגדרתו בחוק האמור, בעיר הפיתוח. לענין פסקה זו "ישוב חקלאי" או "ישוב באזור פיתוח" - ישוב שנמנה עם סוגי ישובים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת כישובים חקלאיים או ישובים באזור פיתוח, הכל לפי הענין.
   
 3. מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד. (ראה את המאמר בנושא התפטרות עקב מעבר דירה)
   
אי חידוש חוזה עבודה
סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים עוסק בעובד שהועסק על פי חוזה לתקופה קצובה. אם התקופה הגיע לסיום, רואים אותו לענין החוק כאילו פוטר, אלא אם המעביד הציע לו לחדש את החוזה, לפחות שלושה חודשים לפני תום החוזה. יש לשים לב כי סירוב העובד להצעה לחידוש החוזה- ייחשב כהתפטרות מצידו.

הרעת תנאים
סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים עוסק בהתפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.(ראה את המאמר בנושא התפטרות עקב הרעת תנאים).
*יש לשים לב כי לעניין הרעת תנאים, החוק קובע כי אין רואים שינוי בתנאי עבודה כהרעה מוחשית בתנאי עבודה כאמור בסעיף 11 אם השינוי נעשה מכוח סמכות לפי פקודת המשטרה, פקודת
בתי הסוהר, 1946, תקנות לפיהן, כללי השירות במשטרה או כללי השירות בבתי הסוהר

אי הבטחת עבודה עונתית רצופה לעובד עונתי לאחר שלוש עונות רצופות
סעיף 11 (ב) לחוק פיצויי פיטורים, רואה בעובד עונתי שהתפטר לאחר שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מכיוון שלא הובטחה לו עבדה עונתית רצופה באותו מקום עבודה, כמי שפוטר.

עובד המתגייס לשירות סדיר או עובדת שהתנדבה לשירות לאומי
סעיף 11 (ג) לחוק קובע את זכותו של עובד שהתפטר לרגל התגייסותו לשירות סדיר לפיצויי פיטורים, וכך גם לגבי עובדת שהתפטרה סמוך לפני שהתנדבה לשרת בשירות ובלבד ששירתה בשירות לאומי שישה חודשים לפחות.

התפטרות עקב בחירת העובד כראש רשות מקומית או סגן ראש רשות מקומית
עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

התפטרות בגיל פרישה או אחריו
התפטר עובד או עובדת לאחר הגעתם לגיל פרישה, בהתאם להגדרת גיל פרישה בחוק גיל פרישה, התשס"ד 2004 - רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; ואולם מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכח סעיף קטן זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובדת או לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם, אף אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 14 או 20 לחוק.

פיצויים למתגייס למשטרה
סעיף 11א לחוק עוסק במתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר אשר בסמוך לפני גיוסו היה
עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס כאמור. זכותו של העובד או שאריו לפיצויי פיטורים הינה אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
 1. הוא שירת במשטרה או בשירות בתי הסוהר ששה חודשים לפחות;
 2. שירותו כאמור נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה;
 3. שירותו כאמור נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, ובלבד שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.
יצירת קשר

יצירת קשר עם עו"ד לענייני דיני עבודה - הייעוץ בתשלום

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*
המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלי האתר והמחברים אינם נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או יגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.